Lars (solarXbike) och Annita (Cykelskolan) bjuder in till medverkan i planeringsmöte av ansökan till trafikverket om finansiering av organisation och möjliga projekt. Detta möte görs inom ramen för 3-årigt projekt ”Cykelkultur i LUND” men behöver en ideel organisation som administrerar och äger projektet.

Tid: Tisdag 5 November 17:00 och Torsdag 7 November 17:00 + 3 ytterligare tillfällen under november
Plats: Stenkrossen

Deltagande i planeringsmötet är frivilligt, men önskvärt för att kunna fånga upp önskemål och ideer som bidrar till att göra en realistisk ansökan till Trafikverket. Ansökan är ännu inte knutet till någon organisation, och det finns vissa formella krav som måste uppfyllas som att ansökan ska göras av en en ideell förening som huvudsakligen arbetar för uppfyllelse av de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. 

Organisationsbidraget är ett generellt bidrag till en ideell organisation, där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter.

Trafikverket delar ut projektbidrag till ideella organisationer. Projektbidraget lämnas till projekt som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås. Projekten kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå.

Syftet är att visa att våra organisationer bidrar till trafikverkets nationella mål som på sikt är en viktig del för att nå klimatmålen 2030.

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemet ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska också vara jämställt genom att likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter av ett hållbart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.

 

Aktuella blanketter för ansökan 2020

Källor:

Trafikverket – Bidrag till ideella organisationer

Måldirektör Trafikverket Sven Hunhammar

Ansöka Cykelkultur Stenkrossen | Maxi: Projekt 3 år (5.7 Projektkontor Stenkrossen) | Planering

Panorama Potential 103%