Förslag från facebookgruppen (Cyklistbubblan – för oss som cyklar)

Alex Nordström

 • Allokera budget i enlighet med den beslutade prioriteringen av trafikslagen vid all trafikplanering, och rita in de trafikslag som ska ha lägst prioritering sist istället för först.
 • Sluta tramsa med cykelplaner, visioner och strategier som bara används som ursäkt för att skjuta beslut och investeringar på framtiden.
 • Skriv om trafikförordningen med avseende på avstånd vid omkörning, bevisbörda vid kollision, väjningspliktsregler, placering på vägbana/vägren, cykling i bredd och löjliga formuleringar om ”särskild försiktighet” vid vanlig färd på vanlig väg.
 • Sluta övervärdera restidsvinster för bil i samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.
 • Kräv att en minst lika rak och gen cykelväg ska finnas som alternativ vid alla projekt som berör motorväg, motortrafikled eller 2+1-väg.
 • Sluta bunta ihop cyklister och fotgängare.
 • Ställ konkreta krav på tåg- och bussföretag kring möjlighet och kapacitet för medförande av cykel.
 • Avskaffa parkeringsnormer och inför cykelparkeringsnormer, och sluta subventionera parkeringsplatser för bilar.
 • Börja behandla cykelvägar som riktiga vägar med namn och tydlig skyltning av väjningsplikt i förhållande till korsande vägar av alla typer.
 • Förbjud tillverkning, försäljning och användning av fordon med undermåliga siktförhållanden och dödande vinklar.
 • Utöka malusbeskattning till att omfatta bullerpåverkan.
 • Prioritera uppklarning av cykelstölder och ändra vad som utgör brottsprovokation.

Ante Neo

 • Avsluta all fossilbiltrafik i storstäder och tätorter. Tillåt endast elbilar köra 20 km/h med GPS begränsning. Underlätta all form av cykling och andra lätta elfordon. Lastcykeltransporter ska råda.